REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MÓJ NAUCZYCIEL.

Artykuł 1. Wstęp

1. Celem działania serwisu mojnauczyciel.pl (Serwis) jest umożliwienie jego użytkownikom (Użytkownicy) dzielenia się pozytywnymi opiniami oraz wspomnieniami dotyczącymi byłych oraz obecnych nauczycieli.

2. Wszystkie elementy graficzne i tekstowe Serwisu, włączając Zawartość, podlegają ochronie prawno-autorskiej. Korzystanie z nich bez zezwolenia osób uprawnionych jest zabronione.

Artykuł 2. Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu i stanowi prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a operatorem Serwisu, którym jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3 (Operator).

2. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

3. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest niezbędnym warunkiem korzystania z Serwisu.

Artykuł 3. Dodawanie i usuwanie zawartości

1. Zarejestrowany użytkownik może dodawać do Serwisu zawartość w postaci: tekstu słownego, plików fotografii oraz plików wideo (Zawartość), przy czym długość nagrania wideo nie może przekroczyć 3 minut.

2. Zawartość może być dowolna (podziękowania, wspomnienia, żarty, historie), o ile dotyczy nauczyciela.

3. Serwis umożliwia także zarejestrowanym Użytkownikom komentowanie i ocenianie (Komentarze) Zawartości dodanej przez innych użytkowników.

4. Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Zawartości i Komentarzy przed opublikowaniem, pod względem zgodności z:

a) obowiązującym prawem;

b) obyczajnością publiczną;

c) celem działania Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wydźwięku zawartości;

5. Zawartość i Komentarz mogą zostać przed ich publikacją zmienione przez Operatora w ten sposób, że usunięte z niej treści niezgodne z regulaminem, prawem lub obyczajnością albo przez odpowiednie skrócenie nagrania wideo, tak, aby jego długość nie przekraczała 3 minut.

6. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji lub dokonaniu zmian przy pomocy wiadomości e-mail. W wypadku braku sprzeciwu w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Zawartości lub Komentarza (milczący akcept).

7. Użytkownik może w każdym momencie usunąć lub zmienić dodaną zawartość. Każda zmiana traktowana jest jak dodanie nowej Zawartości.

Artykuł 4. Ochrona dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych

1. Przez dodanie Zawartości lub Komentarza, Użytkownik udziela licencji niewyłącznej na publikację tego materiału w Serwisie oraz wyraża zgodę na zmiany w Zawartości i Komentarzach na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik udziela również licencji niewyłącznej na publikację Zawartości tekstowej w publikacjach wydawcy prasy codziennej Polskapresse sp. z o.o. oraz na stronie internetowej jakleci.pl. Uprawnienie do korzystania z Zawartości tekstowej w podanym wyżej zakresie trwa pomimo rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie konieczne uprawnienia, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do zgodnej z prawem publikacji Zawartości przez Operatora, w szczególności zezwolenia osób, których wizerunki utrwalono w dodawanych materiałach wideo i fotografiach. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach w tym zakresie.

4. Każda osoba, która podejmie przypuszczenie, iż zawartość Serwisu lub dodane komentarze naruszają jego prawa, powinna skontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: info@mojnauczyciel.pl.

5. W razie podjęcia przez Operatora podejrzenia, iż Zawartość została opublikowana z naruszeniem praw osób trzecich, może ona zostać usunięta.

Artykuł 5. Polityka prywatności

1. Dane osobowe podane w procesie rejestracji przetwarzane są na zasadach i w zgodności z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych jest Operator.

2. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji przetwarzane będą wyłącznie w celu zarejestrowania Użytkownika i umożliwieniu mu korzystania z Serwisu. Dane w postaci nazwy Użytkownika dostępne będą dla wszystkich przeglądających Serwis.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4. Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego). Wprowadzając dane użytkownik oświadcza, że taką zgodę uzyskał.

Artykuł 6. Postanowienia końcowe

1. Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z braku zastosowania się do postanowień Regulaminu, w tym podania danych lub złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, ponosi Użytkownik.

2. Użytkownik oświadcza, iż wszystkie podawane przez niego dane są prawdziwe.

3. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Treść aktualnego regulaminu dostępna jest pod adresem www. (http://mojnauczyciel.pl/regulamin.html)